Головна » Статті » Методична допомога

Формування економічної компетентності учнів на уроках економіки

 

Економіка - це наука, що вивчає повсякденне життя,

яке залежить від економічних умов,

котрі можна змінювати, робити кращими,

тим самим поліпшуючи умови нашого життя.

А.Маршалл

         В умовах світової фінансової кризи, формування відповідного сучасного економічного мислення, економічної компетенції та компетентності кожного члена суспільства, як фахівців так і підростаючого покоління є однією з провідних задач педагогічної науки і практики, оскільки, з одного боку, ці знання та вміння є необхідними для тверезої оцінки особистого економічного становища та початку ефективних дій, спрямованих на його покращення; з другого боку, як суспільне явище, вони можуть бути рушійною силою для подолання результатів економічної кризи українського суспільства в цілому.

         Як навчити дітей орієнтуватись у складних процесах суспільства, які безпосередньо чи опосередковано їх стосуються?         Завданням вчителів економіки є не просто дати учням теоретичні знання з основ економіки, а й показати, як можна їх практично застосувати, навчити розуміти і аналізувати події, що відбуваються в економічному житті, знаходити свої шляхи в розв'язанні економічних проблем тощо.

Для сучасного етапу економічного розвитку нашої країни дуже необхідними стають ініціативні, енергійні, налаштовані на творчий пошук та економічно підготовлені майбутні фахівці. Формування економічних знань повинно забезпечити молодим людям оволодіння певною сукупністю вмінь розумової діяльності. Сюди належить:

 • вміння оперувати економічними поняттями та визначати ознаки цих понять;
 • уміння орієнтуватися в питаннях економічного життя країни, пояснювати сутність економічних процесів та явищ;
 • уміння науково оцінювати суспільно-економічні явища, виявляти їх протиріччя, встановлювати фактори розвитку і застою в господарстві;
 • вміння аналізувати та узагальнювати економічні процеси, факти та явища економічного життя, характеризувати важливі економічні показники (продуктивність, собівартість тощо);
 • уміння виокремлювати зв’язки (прямі й опосередковані) між економічною діяльністю людей, матеріальним виробництвом й іншими сторонами суспільного життя;
 • аналізувати вплив на економіку політичних, культурних та інших факторів.

Проблему формування економічної компетентності учнів відображено у працях багатьох фахівців, проте в педагогічній теорії немає однозначного тлумачення самого терміну «економічна компетентність». Науковці по-різному виділяють її складові.

Так, Л. О. Ануфрієва під «економічною компетентністю» розуміє «сукупність економічних знань і практичних умінь, досвіду, економічної культури та мислення, наявність стійкої потреби та інтересу до професійної компетентності» [10,ст.87]. Питання структури економічної компетентності відображено в дослідженнях фахівців-соціологів М. І. Бабкіна та С. С. Бахтєєвої та І. А. Сасова сутність економічної компетентності розкривають через характеристику набору економічних якостей особистості. Л. С. Бляхман у своїх дослідженнях наголошує на важливості формування економічного мислення як процесу опосередкованого й узагальненого відображення у свідомості людей явищ і процесів економічного життя в їхньому логічному взаємозв’язку; необхідності усвідомлення закономірностей економічного розвитку суспільства, засвоєнні економічних знань та ефективному практичному їх застосуванні [4]. У дослідженнях О. І. Джалілової, Т. Х. Ємтиль, Б. І. Іткіна, Л. М. Фалевич зміст економічної компетентності розглядається через характеристику обсягу знань, умінь та навичок в економічній сфері. Зокрема,

Л. М. Фалевич визначає економічну компетентність як ступінь оволодіння економічними знаннями, вміннями та навичками, набором можливостей розв’язування і прогнозування економічних проблем на основі економічного

мислення [17].

Компетентність – це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмету діяльності. Людина може стати компетентнісною тільки після здобуття нею адекватної інформації, знань і практичного досвіду, а отже, саме освіта відіграє головну роль у формуванні компетентної особистості. До сутнісних характеристик компетенцій належать:

 • ефективне використання здібностей, що дає змогу плідно здійснювати навчальну діяльність згідно зі встановленими вимогами;
 • володіння знаннями, вміннями й досвідом, необхідними для виконання самостійної пізнавальної діяльності;
 • розвинута співпраця з іншими учнями в навчальному процесі;
 • інтегроване поєднання знань, здібностей і установок, оптимальних для виконання навчальної діяльності в освітньому середовищі;
 • здатність робити що-небудь ефективно в широкому форматі контекстів з високим ступенем саморегулювання, саморефлексії, самооцінки [16].

В новому Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти так дано визначення предметної (галузева) компетентності – «це набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань; предметна компетенція - сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій» [1].

Тому дуже важливим завданням сучасної освіти є формування економічної компетентності на уроках економіки. Під економічною компетентністю сучасного учня розуміють сукупність економічних знань та практичних вмінь, економічної культури та мислення, досвіду, наявність стійкої потреби та інтересу до професійної компетентності. Вчені визначають такі складові економічної компетентності:

 • сукупність економічних знань;
 • економічна свідомість;
 • економічне мислення;
 • економічні якості.

Формування економічної компетентності в учнів відбувається у процесі набуття різноманітних економічних знань, розвитку умінь та навичок, управління і розв’язання проблемних ситуацій, що виникають у навчальному процесі та житті учнів. Розвиток економічної компетентності не тільки відображає глибину знань з економіки в учнів, але й допомагає підвищити рівень їхніх навичок, умінь, удосконалити свої особистісні якості.

У науковій літературі виділяють такі етапи формування економічної компетентності учнів у загальноосвітній школі:

 • економічна підготовка учнів, передача їм базових знань з економіки, підготовка їх до виробничо-економічної діяльності в умовах різних видів власності, різноманітність форм організації праці;
 • поглиблена підготовка в школах конкретного контингенту учнів, які виявляють цікавість до фінансово-економічної сфери діяльності і які планують навчатися у вищих навчальних закладах економічного профілю;

передпрофесійна підготовка учнів у галузі економіки і бізнесу [13].

Процес становлення економічної компетентності в учнів старшої ланки сприяє розвитку інтелектуальної, мотиваційної, предметно-практичної сфер розвитку особистості, а також розвитку особистості в цілому.

Формування та розвиток складових економічної компетентності забезпечуються відповідними комплексами теоретичних знань та практичних дій, їх активізації за активної участі педагогічних кадрів (схема 1) [11].

Схема 1
Складові економічної компетентності
Сукупність економічних знань, практичних умінь, досвіду, економічної культури та мислення, наявність стійкої потреби та інтересу до професійної компоненти
Економічні знання 

- розуміння змісту економічних явищ та їх взаємозв’язків;
- пізнання законів функціонування економіки;
- розуміння економічних процесів і закономірностей, безпосередньо пов’язаних із повсякденним життям окремої сім’ї, людини, місця її роботи;
- розуміння економічних процесів, що відбуваються в державі та формують цілісну картину економіки країни;
- розуміння потенційних можливостей і напрямів раціональної участі України в міжнародному поділі праці та  сутності міжнародних валютних відносин і особливостей міжнародної валютної системи.   
Економічна свідомість

- формування базового рівня економічної грамотності, необхідного для соціальної адаптації учнів до змін, що відбуваються в українському суспільстві;
- формування почуття господарської відповідальності за власне, колективне і суспільне майно;
- виховання відповідального громадянина суспільства, який поважає закони держави, своєчасно сплачує податки, бере активну участь у громадському житті.

Економічне мислення

- формування базового рівня економічної грамотності, необхідного для соціальної адаптації учнів до змін, що відбуваються в українському суспільстві;
- формування почуття господарської відповідальності за власне, колективне і суспільне майно;
- виховання відповідального громадянина суспільства, який поважає закони держави, своєчасно сплачує податки, бере активну участь у громадському житті.
Економічні якості
- уміння критично оцінювати досягнуті результати, знаходити недоліки і шляхи їх усунення;
- бажання постійно підвищувати рівень освіти та кваліфікації;
- бажання стати активним суб’єктом економічних відносин, аж до започаткування власної справи;
- попереднє проектування дій та передбачення їх наслідків;
- контролювання економічної поведінки і управління нею;
- вміння практичного застосування здобутих економічних знань, які є основою прийняття багатьох повсякденних рішень у сфері використання доходів, організації бізнесу тощо;
- здатність особи давати собі раду в оточуючому матеріальному світі, у власному економічному житті.

Основними шляхами формування економічно компетентної особистості учня, на думку Ю. В. Бицюри, є :

 • формування оптимального навчального плану (загальнодержавний компонент, варіативно-шкільний, індивідуально-учнівський), дотримання необхідного мінімального обсягу знань, умінь і навичок учнів, зазначених у «Концепції розвитку економічної освіти»;
 • забезпечення освітнього процесу професійними кадрами та належною матеріально-технічною базою;
 • інтеграція в міжнародну систему економічної освіти, вивчення та забезпечення учнів інформаційними ресурсами Internet з економічної освіти та економіки;
 • використання активних форм та методів навчання;
 • інтеграція елементів економічних знань з іншими навчальними дисциплінами (міжпредметні зв’язки);
 • здійснення оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з критеріями, встановленими Міністерством освіти і науки України;
 • поповнення бібліотечного фонду необхідною навчально-методичною літературою;
 • поєднання теоретичного навчального матеріалу з його практичним застосуванням та реальними умовами господарювання в Україні;

створення груп з підготовки до олімпіад з економіки, участь в олімпіадах, бізнес-турнірах, економічних іграх [3].

Усі ці заходи та засоби створюють передумови формування економічної компетентності учнів, їхню допрофесійну підготовку.

         Під економічною компетентністю він розуміє сукупність економічних знань та практичних умінь, досвіду, економічної культури та мислення, наявність стійкої потреби та інтересу до професійної компетентності. Модель економічно компетентної особистості та її складові наведено на схемі 2 [3].

Модель економічно компетентної особистості

МОТИВАЦІЙНО-ВОЛЬОВА

 • Мотиви, завдання, потреби, стимули до формування економічної компетентності.
 • Уміння домагатись успіху та результатів шляхом наполегливої праці.
 • Сила волі, цілеспрямованість.
 • КОМУНІКАТИВНА
 • Уміння зрозуміло й чітко висловлювати свої думки, переконувати, аргументувати, доводити, аналізувати.
 • Встановлювати міжособистісні зв’язки, організовувати й підтримувати діалог.
 • Володіти діловим етикетом і культурою мови.

РЕФЛЕКСИВНА

 • Знання, уміння, досвід практичної діяльності, освіченість.
 • Синтез знань гуманітарних, економічних, природничих, технічних та інших наук.
 • Оволодіння способами пізнання й практичної діяльності.
 • Самоосвіта й самовиховання.

ФУНКЦІОНАЛЬНА

 • Уміння свідомо контролювати результати своєї діяльності та рівень особистого розвитку, особистих досягнень.
 • Формування креативності, ініціативності, націленості на співпрацю, упевненості в собі.
 • Самооцінка, самореалізація, розуміння своєї значущості й відповідальності за результати своєї діяльності.

 

Для успішної реалізації даної моделі необхідно вирішення ще однієї проблеми - які методи засвоєння знань та технологій навчання будуть найкращими для формування економічної компетентності учнів. Педагогічна практика підтверджує, що найбільш ефективними залишаються такі технології навчання, як технологія інтерактивного навчання, технологія навчання як дослідження, проектна технологія, створення ситуацій успіху, комп’ютерні (інформаційні) технології навчання, технології критичного мислення, ігрові технології навчання, проблемне навчання.

         Система економічної освіти ліцею включає в себе інваріантну та варіативну складові, а також позакласну роботу (таблиця 1).

Таблиця1

Система економічної освіти ліцею

 

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Інваріантна складова

 

 

 

Економіка

(1 год)

Варіативна складова

«Основи споживчих знань» (1 год)

«Моя економіка»

(1 год)

«Фінансова грамотність»

(1 год)

 

 

 

 

«Основи наукових досліджень»

(1 год)

 

Позакласна робота

Участь в олімпіадах, іграх, конкурсах

 

Науково-дослідницькі роботи учнів-членів МАН

 

 

ШАП «Успіх»

 

Тому, опираючись на все вище зазначене, можна сказати, що формування економічної компетентності учнів ЗНЗ на уроках економіки буде ефективним в тому випадку, коли буде системним та послідовним. Адже, економічна компетентність - це економічні знання і досвід, набуті завдяки навчанню і вихованню, зорієнтовані на становлення учня як суб’єкта життя й культури, його активну інтеграцію в суспільство, що містять у собі:

- теоретичні знання високого рівня з предметів економічного циклу;

- практичні уміння у галузі підприємницької діяльності та менеджменту;

- практичне оволодіння економічною термінологією;

- орієнтування на моральні якості, успіх, впевненість у собі, управлінську культуру.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Постанова  кабінету міністрів України Про затвердження Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/

2. Базилевич В. Д. Макроекономіка: Навчальний посібник /В.Д.Базилевич. - К.: Атіка, 2002. – 368с.

3. Бицюра Ю. Формування основ економічної компетентності учнів / Ю. Бицюра // 3авуч. - 2006. - № 20-21. - С. 4-5.

4. Бляхман Л. С. Перестройка экономического мышления / Л. С. Бляхман. - М.: Политиздат, 1990. - 271 с.

5. Горленко Г.О. Збірник задач з економіки:Навчальний посібник для учнів 10-11

класів / Г.О. Горленко.- Кам′янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2009. - 168с.

6.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології.: Навч. посібник /

І.М. Дичківськає. - К.: Академвидав, 2004. - С. 9 - 15

7. Довгань Г. Д. Економіка (розробки уроків), 11 клас./ Г.Д. Довгань.  - Х.:  Ранок, 2011. – 96с.

8. Довгань Г. Д. Основи економіки у визначеннях, таблицях і схемах. Г.Д. Довгань. - Х.: Ранок,  2010. - 96с.

9.Жирченко Н.В. Інфляція як макроекономічне явище / Н.В. Жирченко// Економіка в школах України. -  2007. -   №4(29). – С. 7 – 11.

10. Економічна компетентність в системі післядипломної педагогічної освіти. Навчальний посібник / За ред. Г. А. Дмитренка. - К.: ЦІППО, 2008. - 125 с.

11.Ковтун Г. І., Мартиненко О. В. До питання формування економічної компетентності учнів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pednauk_2013_4_18.pdf

12. Лелека С.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках економіки / С.В. Лелека // Економіка в школах України. -  2006. -   №4(17) – С. 8 – 11.

 

13.Овсюк Н. Формування економічної компетентності у процесі вивчення географії та основ економіки / Н. Овсюк // Географія та основи економіки в школі. - 2011.- № 1. - С. 37-41.

14. Овчарук О. Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні. - К.: «К.І.С.», 2003. - С. 13-41.

15.Радіонова І.Ф. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас / І.Ф. Радіонова.  -   К -П.: Аксіома, 2011.  - 174с.  

16. Топузов О. Компетентнісний підхід до навчання / О. Топузов, Л. Вішкініні //Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 5. - С. 34-37.

17. Фалевич Л. Н. Формирование экономической компетентности учащихся профессиональных училищ в современных условиях : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Л. Н. Фалевич. - СПб., 2005. - 171 с.

 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

http://pidruchniki.ws/16720308/finansi/vidi_inflyatsiyi_naslidki

http://spynet.ru/blog/pics/14916.html

Категорія: Методична допомога | Додав: Таня (13.10.2016)
Переглядів: 1351 | Рейтинг: 5.0/5
Всього коментарів: 0
avatar